เชาวรัตน์ เขมรัตน์ (โปรเชาว์)    

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์

 

ประวัติ  

วันเกิด 16 มกราคม
ภูมิลำเนา เป็นคนจังหวัดจันทบุรี

การศึกษา

 • เคยศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิชาเอก จิตวิทยาการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี
 • ปริญญาโท สาขาพลศึกษาและการออกกำลังกาย วิชาเอก โค้ชชิ่ง (Coaching) จาก TSUKUBA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2534
 • ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลศึกษา) ปี พ.ศ. 2526
 • อนุปริญญา สาขาพลศึกษา จากวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ   ปี พ.ศ.2524

 • มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. จันทบุรี

หน้าที่การงาน

 • อดีตข้าราชการระดับ 5 วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ ลาออกเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสอนกอล์ฟอย่างเต็มตัว รวมระยะเวลารับราชการ 11 ปี

 • ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ โดยการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่สาขาสนามฝึกซ้อมธนบุรี ถ.พระราม 2 สาขาสนามฝึกซ้อมนอร์ธปาร์ค ถ.วิภาวดี สาขาสนามฝึกซ้อมท็อปไดร์ฟ ถ.ติวานนท์ สาขาสนามฝึกซ้อมฮิทติ้งฟิลด์ มีนบุรี สาขาสนามฝึกซ้อมพาร์ 3 ศรีนครินทร์ สาขาสนามฝึกซ้อมสตาร์โดม เชียงใหม่ สาขาสนามฝึกซ้อมกอล์ฟกรีนฟิลด์ ซอยรามคำแหง 53 และมีศูนย์ฝึกนักกีฬา อยู่ที่สนามกอล์ฟภาณุรังสี จ.ราชบุรี

 • กรรมการผู้ร่างหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิตบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปี 2546 และเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำโครงการตั้งแต่แรกมาถึงปี 2551

 • กรรมการฝ่ายพัฒนาและวิชาการ สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 - 2552

 

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

 

 • พ.ศ. 2552 - เดินทางไปอบรมต่อเนื่องและศึกษาดูงานด้านการฝึกสอนและการบริหารจัดการกีฬา ระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-10 ต.ค.52

 • พ.ศ. 2552 - ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการกีฬาระดับชาติ (International Certification Sports Management: ICSM) โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ United State Sports Academy (USSA)

 • พ.ศ. 2551 - ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกสอนระดับชาติ (International Certification Sports Coaching: ICSC) โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ United State Sports Academy (USSA)

 • พ.ศ. 2552 - เป็นกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • พ.ศ. 2552 - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันการพลศึกษากรุงเทพ

 • พ.ศ. 2550 - เป็นคณะกรรมการพิจารณายกร่างบทบัญญัติว่าด้วยกฎหมายกีฬาเพื่อการอาชีพ (ร่าง พ.ร.บ.กีฬาอาชีพ)

 • พ.ศ. 2546 - เป็นกรรมการบริหารชมรมกอล์ฟการกีฬาแห่งประเทศไทย

 • พ.ศ. 2546 - ผ่านการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนกอล์ฟระดับชาติ และนานาชาติ ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

 • พ.ศ. 2544 - เป็นคณะกรรมการกีฬากอล์ฟอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย

 • พ.ศ. 2543 - ผ่านการอบรมเป็นผู้ตัดสินกอล์ฟของสโมสรกอล์ฟรอยัลและเอนเซียนแห่งเซนด์แอนดรูส์

 • พ.ศ. 2542 - ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติ

 • พ.ศ. 2542 - ผ่านการสอบเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

 • พ.ศ. 2542 - ผ่านการอบรมหลักสูตร PING Custom Club Fitting Training

 • พ.ศ. 2540 - ผ่านการอบรมหลักสูตร การเป็นครูสอนกอล์ฟจากสหพันธ์ครูสอนกอล์ฟแห่งอเมริกา (United State Golf Teacher Federation: USGTF)

 • พ.ศ. 2537 - ผ่านการอบรมหลักสูตร การเป็นผู้สอนกอล์ฟ ของโรงเรียนการศึกษากอล์ฟไทย

 • พ.ศ. 2535 - ผ่านการอบรมการพัฒนาการเล่นกอล์ฟสำหรับครูสอนพลศึกษา กรมพลศึกษา

 • พ.ศ. 2535 - ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืนสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 • พ.ศ. 2529 - ผ่านการอบรมการสอนยิมนาสติคลีลาใหม่ ประกอบดนตรี

 • พ.ศ. 2528 - เข้าอบรมธุรกิจกีฬา จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาในด้านการพัฒนากีฬากอล์ฟอาชีพ  

       

 1. ทำหลักสูตรการเรียนกอล์ฟของคนไทยโดยไม่ต้องพึ่งพาหลักสูตรต่างชาติ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในสังคมกอล์ฟเมืองไทย โดยตั้งโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544  ตลอดระยะ 10 ปีที่ผ่านมา สามารถสร้างนักกอล์ฟได้ทุกระดับตั้งแต่มือใหม่มากกว่า 10,000 คน จนถึงมืออาชีพ มากกว่า 500 คน 

 2. ร่วมผลักดันและสร้างหลักสูตรกีฬากอล์ฟอาชีพเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยประสบการณ์ ที่เป็นครูมา 11 ปี ได้รับรู้ มีประสบการณ์จากต่างประเทศ  และเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  จึงได้เป็นผู้ผลักดันและสร้างหลักสูตรการเรียนเพื่อการเป็นนักกอล์ฟอาชีพของประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี 2543 ในนามกรรมการสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตรคลาส เอ แห่งชาติ  โดยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการควบคุมหลักสูตร จนถึงปี พ.ศ. 2548 แต่ปัจจุบันนี้ทางสมาคมกอล์ฟฯ อาชีพได้ดำเนินการเอง เปลี่ยนเป็นหลักสูตรGolf Instructor และยังคงทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สอนผ่านเป็นนักกอล์ฟอาชีพของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี

 3. ร่วมผลักดันและร่วมสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและที่เดียวในเอเชีย ได้แก่โครงการบริหารจัดการกีฬากอล์ฟ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จนเป็นที่ยอมรับในสังคมกอล์ฟปัจจุบัน และมีสถาบันการศึกษาอื่นๆใช้เป็นแนวทางในการเปิดหลักสูตรตามมา 

 4. เป็นผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับผู้ฝึกสอนและกอล์ฟรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรของโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการกีฬากอล์ฟ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 5. ผลิตนักกอล์ฟอาชีพแข่งขัน และสอน ที่มีคุณภาพให้กับสังคมกอล์ฟประเทศไทยมีนักกอล์ฟไม่ต่ำกว่า 700 คน ซึ่งปัจจุบันนี้ ผู้ฝึกสอนที่อยู่ทั่วประเทศเคยเป็นลูกศิษย์มาแล้วแทบทั้งสิ้น

 

ผลงานด้านผู้ให้ความรู้ในด้านวิชาการ
     

 • เคยเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟทางคลื่น FM.99 สปอร์ตเรดิโอ และปัจจุบันได้ดำเนินรายการวิทยุร่วมทางคลื่น FM.96 ทุกวันศุกร์ เวลา 11.30 น.

 •  เขียนเอกสาร บทความเผยแพร่การเล่นกอล์ฟในหนังสือ นิตยสารกอล์ฟออนกรีน นิตยสารฮ็อตกอล์ฟ หนังสือพิมพ์กอล์ฟไทม์

 • ผลิตสื่อการเรียนกอล์ฟเป็น VCD และ DVD ออกจำหน่ายเป็นคนแรกของประเทศไทย และยังเป็นที่นิยมซื้อหาของผู้ที่กำลังเริ่มเล่นกอล์ฟ และผู้ที่ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง ที่ยอดขายไม่ตก มาตั้งแต่ปี 2547

 • เป็นผู้บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การเล่นกีฬากอล์ฟ การสอนกอล์ฟ และการดำเนินอาชีพกอล์ฟ ของสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยต่างๆ  ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และตามบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆ

ผลงานร่วมสร้างกระแส กระตุ้นวงการให้ตื่นตัว


ในปี พ.ศ. 2558 ร่วมจัดทำหลักสูตรการอบรมกอล์ฟระยะสั้นที่ใช้ชื่อว่า 
นักปกครองระดับสูง กอล์ฟธรรมศาสตร์” หรือ นกธ” ของคณะเวชศาสตร์ มีผู้ให้ความสนใจสมัครเรียนมาก เกิดการกระตุ้นวงการกอล์ฟให้ตื่นตัว 

 

 • ร่วมผลักดันนักกอล์ฟตั้งแต่สมัครเล่นเพื่อก้าวสู่อาชีพอย่างมีคุณภาพ  ร่วมกับบริษัทห้างร้านเอกชนจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟในระดับเยาวชนเพื่อให้เตรียมและมี ประสบการณ์พร้อมเพื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ระดับนานาชาติ  

      

              ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสร้างนักกอล์ฟให้มีคุณภาพให้ทัดเทียมสู้กับต่างชาติได้ ด้วยความพร้อมของบุคคลากร เทคโนโลยี สนาม อากาศ ความมั่นคงของประเทศ ในการสร้างนักกอล์ฟอาชีพเพื่อเข้าแข่งขันในทัวร์นาเม้นท์ระดับโลก ทำเงินรางวัลเข้าประเทศ อีกทั้งสร้างเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้กอล์ฟแห่งใหม่ของโลกที่ชาวต่างชาติจะสนใจมาเรียนและฝึกหัด

 

 

 

 

       

วิสัยทัศน์ระดับชาติ

       ผู้ฝึกสอนกอล์ฟที่มีความรู้ ความสามารถยังเป็นที่ต้องการอีกมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถานที่จะสร้างบุคคลากรตรงจุดนี้ได้ จะต้องมีความพร้อมทั้งบุคคลากรที่มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา มีองค์ความรู้ มีประสบการณ์ มีความพร้อมทั้งสถานที่ฝึกหัด ฝึกงาน เพื่อให้เกิดเป็นบุคคลากรที่ดี มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม สถานที่นั้นคือสถาบันการพลศึกษาที่มีความพร้อม